- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Luận án tiến sĩ Nguyễn Phương Liên

Những đóng góp mới của luận án (tiếng Việt, tiếng Anh)

Tóm tắt luận án (tiếng Việt)

Tóm tắt luận án (tiếng Anh)

Luận án tiến sĩ Nguyễn Phương Liên (4.0 MiB, 368 downloads)