Luận án tiến sĩ Trần Trung Kiên

Những đóng góp mới của luận án (tiếng Việt)

Tóm tắt luận án (tiếng Việt)

Những đóng góp mới của luận án (tiếng Anh)

Tóm tắt luận án (tiếng Anh)

Luận án tiến sĩ Trần Trung Kiên (4.6 MiB, 553 downloads)

Comments are closed.