Luận án tiến sĩ Trương Đình Bảo Long

Những đóng góp mới của luận án (tiếng Việt)

Tóm tắt luận án (tiếng Việt)

Những đóng góp mới của luận án (tiếng Anh)

Tóm tắt luận án (tiếng Anh)

Luận án tiến sĩ Trương Đình Bảo Long (3.9 MiB, 390 downloads)

Comments are closed.