Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ

Thời gian
Nội dung
Địa điểm
24/01/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Huỳnh Thị Hương Thảo, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Ngân hàng). Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
26/01/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên, chuyên ngành Kinh tế phát triển. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
26/01/2018
14 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Ngô Hoàng Thảo Trang, chuyên ngành Kinh tế phát triển. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
06/02/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Vũ Quốc Thông, chuyên ngành Kế toán. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
07/02/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Lê Vũ Ngọc Thanh, chuyên ngành Kế toán. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
23/3/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thị Hồng Nguyệt, chuyên ngành QTKD. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
12/4/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Trần Thị Mười, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Tài chính). Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
8 giờ 30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Đặng Đình Tân, chuyên ngành Kế toán. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA205
18/4/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Đặng Văn Sáng, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công). Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
09/5/0218
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thanh Nhã, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Tài chính). Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
11/05/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phạm Thị Lý, chuyên ngành Kinh tế chính trị. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
9 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thị Thanh Vân, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA205
18/5/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phan Tấn Hùng, chuyên ngành Kinh tế chính trị. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
17/5/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Hồ Thị Vân Anh, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Ngân hàng). Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
12/6/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Châu Thị Lệ Duyên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
05/7/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Trần Trung Kiên, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công). Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
06/7/2018
14 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phạm Thế Anh, chuyên ngành Kinh tế phát triển. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
31/7/2018
14 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Lê Thanh Sơn, chuyên ngành Kinh tế phát triển. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
06/8/2018
9 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Lê Bá Trực, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Ngân hàng). Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
07/8/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phạm Nguyễn Ngọc Anh, chuyên ngành Kinh tế chính trị. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA205
14/8/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Ngọc Hiệp, chuyên ngành Kế toán. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
21/8/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phạm Trà Lam, chuyên ngành Kế toán. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
8 giờ 30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Trần Thị Trang, chuyên ngành Kinh doanh thương mại. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA101
24/8/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Đình Khôi, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Ngân hàng). Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
26/09/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Lâm Thanh Phi Quỳnh, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Ngân hàng). Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA205
09/10/2018
9 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thanh Hùng, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
10/10/2018
14 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Hoàng Văn Việt, chuyên ngành Kinh tế phát triển. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
17/10/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phạm Tiến Thành, chuyên ngành Kinh tế phát triển. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
22/10/2018
14 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thị Hồng Nhung, chuyên ngành Ngân hàng. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
26/10/2018
8 giờ 30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Cao Quốc Việt, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
01/11/2018
14 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Huỳnh Công Minh, chuyên ngành Kinh tế phát triển. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
15/11/2018
8 giờ 30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Ngọc Hiền, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA205
16/11/2018
14 giờBảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thị Thu Hoàn, chuyên ngành Kế toán. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
19/11/2018
9 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Lan Hương, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dự.A204
27/11/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Đặng Bửu Kiếm, chuyên ngành Ngân hàng. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dự
A204
07/12/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Phương Liên, chuyên ngành Tài chính công. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dự
A204
11/12/2018
8 giờ 30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Bạch Ngọc Hoàng Ánh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dự
A204
12/12/2018
8 giờ 30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Văn Hương, chuyên ngành Kế toán. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dự
A204
08/01/2019
8 giờBảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Ngô Mạnh Chính, chuyên ngành Ngân hàng. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dự
A204
14 giờBảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thị Hằng Nga, chuyên ngành Kế toán. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dự
A204
09/01/2019
9 giờBảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Phước Bảo Ấn, chuyên ngành Kế toán. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dự
A204
14 giờBảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Trương Đình Bảo Long, chuyên ngành Tài chính. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dự
A204
20/3/2019
9 giờBảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phạm Quốc Bảo, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dự
A204
26/3/2019
9 giờBảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Bùi Nhật Lê Uyên, chuyên ngành Kinh doanh thương mại. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dự
A204
27/3/2019
9 giờBảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Trần Quang Long, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dự
A204
28/3/2019
14 giờBảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Bùi Quang Hùng, chuyên ngành Kế toán. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dự
A204
19/4/2019
8 giờBảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Bùi Quang Việt, chuyên ngành Tài chính công. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dự
A204

Comments are closed.