Nguồn tài liệu tham khảo (online)

Bài báo đăng trên các tạp chí (Journal articles) là nguồn thông tin công bố kết quả nghiên cứu khoa học có giá trị. Tham khảo và trích dẫn từ các tạp chí có ISSN. Một đường link có nhiều tạp chí online có giá trị tham khảo: http://www.doaj.org

Working papers cũng là một trong những nguồn thông tin có giá trị tham khảo để viết luận văn/luận án. Một đường link về Working papers có thể tham khảo tại website: http://papers.ssrn.com

Comments are closed.