Lịch thi môn Kinh tế lượng dành cho nghiên cứu sinh

LỊCH THI
Môn Kinh tế lượng

Thời gian thi: 8h00 ngày 28/6/2015
Địa điểm thi: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, cơ sở 54 Nguyễn Văn Thủ, Q1
Đối tượng dự thi:
– Nghiên cứu sinh khóa 2014 – Đợt 1: thi tại phòng E101
– Nghiên cứu sinh khóa 2014 – Đợt 2- Khối Kinh doanh và Quản lý:
+ Số thứ tự từ 01 – 30: thi tại phòng E103
+ Số thứ tự từ 31 – 62 + NCS học ghép: thi tại phòng E104

Comments are closed.