- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

UEH đứng vị trí thứ 6 theo xếp hạng của uniRank™ năm 2018

UEH đứng thứ 6 trên Bảng xếp hạng 67 trường đại học tại Việt Nam năm 2018, do uniRank ™công bố về mức độ hiện diện và phổ biến qua website trong hệ thống giáo dục đại học.

UniRank ™ khai thác cơ sở dữ liệu lớn, đo lường các chỉ số dựa trên nền tảng web. Các trường được xếp hạng thỏa mãn các điều kiện sau: được cấp phép và/hoặc được công nhận kiểm định bởi tổ chức có liên quan đến giáo dục đại học hợp pháp của Việt Nam, cấp bằng Đại học thời gian đào tạo ít nhất bốn năm (bằng cử nhân) hoặc sau đại học (thạc sĩ hoặc tiến sĩ), hiện thực hiện phương thức đào tạo trực tiếp (face to face learning).

UEH là trường đa ngành về lĩnh vực Kinh tế xếp vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng, điều đó cho thấy việc tiếp cận thông tin và dịch vụ đào tạo cung cấp cho người học của Trường đạt mức độ hiện diện và phổ biến cao đối với cộng đồng người học và các tổ chức học thuật liên quan trong nước và thế giới.

Chi tiết bảng xếp hạng: www.4icu.org/vn

Cơ quan truyền thông đưa tin về bảng xếp hạng của uniRank: Báo Thanh niên