Quy định về việc trình bày hình thức luận văn, luận án do Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ban hành....