Thông báo v/v nhận phụ cấp trách nhiệm cho Ban cán sự lớp Khóa 22 năm học 2012-2013 (giai đoạn đại cương)...