- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Kết quả kỳ thi Anh Văn B1 (ngày thi 17/5/2014)


Xem thêm: Thông báo v/v Xét kết quả kỳ thi tiếng Anh tương đương cấp độ B1 theo khung tham khảo Châu Âu chung (ngày thi 17/5/2014)