- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Kết quả kỳ thi tiếng Anh tương đương cấp độ B1 theo khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ ngày 25/6/2016