Đề cương ôn thi tuyển sinh năm 2017 – Môn Kinh tế chính trị

NỘI DUNG ÔN TẬP THI TUYỂN SINH CAO HỌC
CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ
MÔN THI: KINH TẾ CHÍNH TRỊ
(Môn chủ chốt)

1. Hàng hoá và tiền tệ
– Hàng hoá và hai thuộc tính của nó
– Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá
– Quy luật giá trị: nội dung, tác động của quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hoá
2. Sản xuất giá trị thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản
– Sản xuất ra giá trị thặng dư
– Tư bản bất biến, tư bản khả biến; tỷ suất, khối lượng giá trị thặng dư
– Giá trị thặng dư tuyệt đối; giá trị thặng dư tương đối; giá trị thặng dư siêu ngạch
3. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất
– Cạnh tranh trong nội bộ ngành – sự hình thành giá trị thị trường
– Cạnh tranh giữa các ngành – sự hình thành lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất
4. Quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
– Cơ cấu và bản chất của các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
– Mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế (tính thống nhất và mâu thuẫn giữa các thành phần kinh tế)
5. Kinh tế thị trường định hướng XHCN trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
– Những giải pháp để phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
– Mục tiêu và quan điểm chỉ đạo công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
– Nội dung cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
7. Kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
– Những định hướng chung về chính sách kinh tế đối ngoại của Nhà nước XHCN ở Việt Nam
– Mục tiêu và các nguyên tắc cơ bản chính sách kinh tế đối ngoại của Nhà nước XHCN ở Việt Nam
– Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Nhà nước XHCN ở Việt Nam

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác – Lênin; NXB Chính trị Quốc gia, năm 2015.
2. Giáo trình Kinh tếchính trị Mác – Lênin(dùng cho khối ngành Kinh tế – Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng);NXB Chính trị Quốc gia, năm 2006.

Comments are closed.