- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Đề cương ôn thi tuyển sinh năm 2017 – Môn Kinh tế học

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

MÔN: KINH TẾ HỌC

DÀNH CHO THÍ SINH DỰ TUYỂN ĐẦU VÀO CAO HỌC

2017

1.    Giới thiệu

Những nội dung ôn tập trong đề cương này yêu cầu thí sinh nắm vững các nguyên lý cơ bản của kinh tế vi mô, cũng như sử dụng các nguyên lý này để giải thích các hiện tượng kinh tế. Cụ thể:

  1. Hiểu các vấn đề kinh tế mà xã hội đang phải đối mặt
  2. Hiểu cách thức thị trường hoạt động và các ứng dụng của nó
  3. Phân tích tính hiệu quả của thị trường
  4. Hiểu được hành vi ứng xử của người tiêu dùng, người sản xuất và các ứng dụng để giải thích cách thức hình thành đường cầu, đường cung.
  5. Hiểu cách thức giá cả được hình thành trong các cơ cấu thị trường khác nhau.
  6. Hiểu được các vấn đề và các hoạt động của nền kinh tế vĩ mô, cũng như mối liên hệ giữa chúng thông qua các lý thuyết và mô hình cơ bản.
  7. Đánh giá được tình hình hoạt động của nền kinh tế dựa vào các chỉ số kinh tế vĩ mô như sản lượng (GDP, GNI, GNDI…), lạm phát, việc làm,thất nghiệp, và cán cân thương mại.
  8. Phân tích, đánh giá những biến động kinh tế trong ngắn hạn, các vấn đề của chu kỳ kinh tế, các cú sốc phía cung và phía cầu.
  9. Hiểu được vai trò của các chính sách bình ổn nền kinh tế như là các chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và chính sách ngoại thương trong ngắn hạn.

2.    Tài liệu ôn tập

Nội dung ôn tập nằm trong hai quyển giáo trình:

3.    Nội dung ôn tập

Nội dung ôn tập bao gồm hai phần: Kinh tế học vi mô và Kinh tế học vĩ mô. Các chương sau đây được dựa theo hai giáo trình chính đã đề cập ở trên. Các chương được ghi chú “Đọc thêm” là các chương không ra câu hỏi thi, nhưng có một số kiến thức cần thiết để đọc các chương khác.

Phần 1: Kinh tế học vi mô

Các chương trong phần này nằm trong quyển giáo trình Kinh tế học vi mô của Gregory Mankiw.

Các nguyên lý cơ bản nhất của kinh tế học về cách thức con người ra quyết định, cách thức họ tương tác với nhau trên thị trường và những nguyên lý tổng quát về cách thức vận hành của thị trường.

Phương pháp nghiên cứu của kinh tế học, cách thức xây dựng các mô hình và vai trò của các giả định. Hai mô hình cơ bản nhất: Sơ đồ chu chuyển và Đường giới hạn khả năng sản xuất. Vai trò của nhà kinh tế học trong các chính sách.Khái niệm kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc.

Đường cung, đường cầu và cách thức mà hai đường này kết hợp để tạo ra trạng thái cân bằng trên thị trường sẽ được giới thiệu trong chương này.

Khái niệm về độ co giãn và ứng dụng của nó.

Hai cách thức cơ bản nhất mà chính phủ áp dụng để can thiệp vào thị trường: kiểm soát giá và  thuế.Tác động của những chính sách này đến thị trường.

Khái niệm thặng dư tiêu dùng, thặng dư sản xuất như là thước đo hiệu quả thị trường.

Các khái niệm liên quan đến chi phí của doanh nghiệp.

Khái niệm về thị trường cạnh tranh và hành vi của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo.

Hành vi của doanh nghiệp độc quyền.Những tổn thất do độc quyền gây ra và các chính sách của chính phủ đối với doanh nghiệp độc quyền.

Khái niệm về thị trường cạnh tranh và hành vi của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh độc quyền, phúc lợi xã hội trong trường hợp thị trường cạnh tranh độc quyền.

Thị trường độc quyền nhóm. Hành vi của doanh nghiệp trên thị trường này và những kết quả về mặt phúc lợi của nó. Các khái niệm liên quan như lý thuyết trò chơi, tình trạng tiến thoái lưỡng nan của người tù cũng sẽ được giới thiệu để giải thích quyết định của doanh nghiệp trong việc hợp tác với các doanh nghiệp khác. Các chính sách của chính phủ đối với cấu trúc thị trường này.

Mô hình giải thích hành vi của người tiêu dùng.

 

phần 2: KINH TẾ học VĨ MÔ

Các chương trong phần này nằm trong quyển giáo trình Kinh tế học vĩ mô của Gregory Mankiw.

 

Các khái niệm về GDP, các thành phần của GDP, GDP thực và GDP danh nghĩa.

Chỉ số giá tiêu dùng, điều chỉnh các biến số kinh tế do ảnh hưởng của lạm phát.

Các định chế tài chính, tiết kiệm và đầu tư, thị trường vốn vay.

Nhận diện thất nghiệp, tìm việc, lương tối thiểu, lý thuyết tiền lương hiệu quả.

Ý nghĩa của tiền, Ngân hàng Trung ương, hệ thống ngân hàng và cung tiền, các công cụ kiểm soát tiền tệ.

Tác động của tăng cung tiền đến lạm phát và lãi suất danh nghĩa, GDP và lãi suất thực,chi phí của lạm phát.

Các khái niệm cơ bản. Dòng hàng hóa và dòng vốn quốc tế, tỉ giá hối thực và danh nghĩa, logic “ngang bằng sức mua”.

Cung và cầu vốn vay, cung và cầu ngoại hối, cân bằng của nền kinh tế mở.

Biến động kinh tế, giải thích các biến động kinh tế bằng mô hình tổng cung và tổng cầu.

Lãi suất và độ dốc của đường tổng cầu,tác động của chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa làm dịch chuyển đường tổng cầu, sử dụng chính sách để bình ổn nền kinh tế.

Đường cong Phillips, mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn và trong dài hạn, và nhân tố làm thay đổi mối quan hệ này.