Đề cương ôn thi tuyển sinh năm 2017 – Môn Luật dân sự

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LUẬT DÂN SỰ
(Dùng cho ôn thi đầu vào Cao học Luật, Chuyên ngành Luật Kinh tế)
UEH-LLM4 2017

Những vấn đề chung của pháp luật dân sự
– Khái niệm và nguyên tắc của luật dân sự
– Quy phạm pháp luật dân sự và Quan hệ pháp luật dân sự
– Chủ thể pháp luật dân sự (Cá nhân, Pháp nhân)
– Giao dịch dân sự
– Đại diện(Đại diện theo pháp luật, Đại diện theo ủy quyền)
– Thời hạn – Thời hiệu
Quyền dân sự
– Nhận thức chung về quyền dân sự
– Quyền nhân thân
– Quyền sở hữu
– Đối tượng của quyền sở hữu
– Nội dung của quyền sở hữu
– Căn cứ xác lập – chấm dứt quyền sở hữu
– Các hình thức sở hữu
– Bảo vệ quyền sở hữu
– Quyền thừa kế
– Khái niệm chung về thừa kế
– Thừa kế theo di chúc
– Thừa kế theo pháp luật
– Thanh toán và phân chia di sản
Nghĩa vụ dân sự
– Nhận thức chung về nghĩa vụ dân sự
– Khái niệm, đặc điểm nghĩa vụ dân sự
– Phân loại nghĩa vụ dân sự
– Căn cứ phát sinh – chấm dứt nghĩa vụ dân sự
– Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụdân sự (Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, đặt cọc
Trách nhiệm dân sự
– Nhận thức chung về trách nhiệm dân sự
– Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự
– Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Pháp luật về hợp đồng dân sự
– Nhận thức chung về hợp đồng dân sự
– Giao kết và thực hiện hợp đồng dân sự
– Hiệu lực của hợp đồng dân sự và vấn đề hợp đồng vô hiệu
– Vi phạm hợp đồng và trách nhiệm pháp lý
Quy định pháp luật về hợp đồng dân sự thông dụng (mua bán và dịch vụ)
– Hợp đồng mua bán
– Hợp đồng dịch vụ
Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
– Khái niệm chung về QHDS có yếu tố nước ngoài
– Nguyên tắc áp dụng pháp luật với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
Hình thức thi môn Luật dân sự:
– Tựluận, Thi viết
– Thời gian: 180 phút
– Thí sinh được sử dụng BLDS 2015 do Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế TP HCM cung cấp, ngoài ra không được dùng bất kỳ tài liệu nào khác. Nghiêm cấm sử dụng các thiết bị điện tử trong phòng thi.

Comments are closed.