- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Đề cương ôn thi tuyển sinh năm 2017 – Môn Marketing căn bản

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1. Tên học phần: MARKETING CĂN BẢN (PRINCIPLE OF MARKETING)
 2. Mã học phần: (Phòng QLĐT-CTSV sẽ bổ sung)
 3. Bộ môn phụ trách giảng dạy:
 4. Số tín chỉ: 3 tín chỉ
 5. Trình độ: sinh viên năm 2
 6. Phân bổ thời gian:(giờ tín chỉ đối với các hoạt động)

+ Lên lớp: 30 giờ tín chỉ

+ Thực hành: 15 giờ tín chỉ

+ Tự học, tự nghiên cứu: sinh viên phải tự hoc, tự nghiên cứu những nội dung và tài liệu theo yêu cầu của giảng viên trong từng buổi giảng

 1. Điều kiện tiên quyết:

Sinh viên phải hoàn tất các môn Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Quản trị học

 1. Mục tiêu của học phần:
 1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
 1. Nhiệm vụ của sinh viên:
 1. Tài liệu học tập:

Tài liệu bắt buộc:

Tài liệu tham khảo:

 1. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

Giảng viên có thể chọn 1 trong các cách đánh giá sau:

Cách 1:

Cách 2:

 1. Thang điểm: 10/10
 2. Nội dung chi tiết học phần:
Ngày

(số tiết)

Nội dung giảng dạy

 

Tài liệu học tập Chuẩn bị của sinh viên Đáp ứng mục tiêu
Ngày 1

(5 tiết)

Chương 1: Nhập môn Marketing & môi trường Marketing

 

Chương 1 & 2  Nguyên lý tiếp thị – Chia nhóm

– Chọn đề tài tiểu luận

– Lập đề cương

1 & 2
Ngày 2

(5 tiết)

 

Chương 2: Hành vi khách hàng Chương 3 Nguyên lý tiếp thị –  Chuẩn bị bảng câu hỏi khảo sát

– Tham khảo ý kiến của GV

3
Ngày 3

(5 tiết)

Chương 3: Nghiên cứu Marketing Chương 4 Nguyên lý tiếp thị -Tiến hành nghiên cứu 4
Ngày 4

(5 tiết)

Chương 4: Phân khúc, lựa chọn thị trường mục tiêu Chương 5 Nguyên lý tiếp thị Làm tiểu luận 5
Ngày 5

(5 tiết)

Chương 5: Chiến lược sản phẩm Chương 6 Nguyên lý tiếp thị Chuẩn bị bài thuyết trình 6
Ngày 6

(5 tiết)

Chương 6: Chiến lược giá Chương 7 Nguyên lý tiếp thị Thuyết trình và thảo luận tình huống 6, 7
Ngày 7

(5 tiết)

Chương 7: Chiến lược phân phối Chương 8 Nguyên lý tiếp thị Thuyết trình và thảo luận

Làm bài tập

7, 8
Ngày 8

(5 tiết)

Chương 8: Chiến lược xúc tiến Chương 9 Nguyên lý tiếp thị Thuyết trình và thảo luận 8, 9
Ngày 9

(5 tiết)

Chương 9: Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện marketing

Thuyết trình

Chương 10 Nguyên lý tiếp thị Thuyết trình và thảo luận 9
Tổng cộng: 45 tiết