Đề cương ôn thi tuyển sinh năm 2017 – Môn Quản trị các tổ chức công

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1. Tên học phần: Quản trị các tổ chức công  (Managing Public Organization)
 2. Mã học phần: (Phòng QLĐT-CTSV hoặc Viện Đào tạo SĐH sẽ bổ sung)   
 3. Bộ môn phụ trách giảng dạy:
 4. Trình độ: (cho sinh viên năm thứ …)
 5. Số tín chỉ: 3
 6. Phân bổ thời gian:

+ Lên lớp (lý thuyết)

+ Làm việc nhóm, thực hành, thảo luận

+ Tự học, tự nghiên cứu

………….

 1. Điều kiện tiên quyết: Quản trị học

Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Môn học này giúp người học làm quen với những vấn đề về quản lý công, cụ thể là tổ chức và quản lý các tổ chức công. Môn học này sẽ thảo luận về những nghiên cứu và những lý thuyết nền tảng về tổ chức và nhận dạng những thách thức về quản lý mà các tổ chức đang thực hiện các mục đích công đang phải đối mặt. Môn học sẽ tập trung vào các tổ chức khu vực công truyền thống, văn phòng tài trợ chính phủ và các cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tiếp cho dân, nhưng cũng sẽ xem xét các tổ chức khác hoạt động trong khu vực công (ví dụ như phi lợi nhuận, các công ty tư nhân theo hợp đồng).

Đầu tiên môn học sẽ thảo luận chủ đề về quản lý công mới và tìm hiểu sự tiến hóa của các lý thuyết quản lý. Kế đến môn học sẽ đánh giá các yếu tố môi trường của các tổ chức, và xem xét các yếu tố này tạo nên những lực cản hoặc lực đẩy tác động khả năng của các nhà quản lý công trong việc thực thi nhiệm vụ của mình. Cần chú ý rằng hoạt động của các tổ chức công rất đặc biệt và duy nhất trong sự phức hợp của môi trường bên ngoài. Sau khi nghiên cứu môi trường bên ngoài môn học sẽ đi đến các yếu tố bên trong trong quá trình ra quyết định và cơ cấu tổ chức bao gồm mục tiêu, quá trình ra quyết định và cơ cấu quản lý chính thức trong một tổ chức công. Cuối cùng là vấn đề thiết kế cấu trúc tổ chức để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nhằm đạt đến mục tiêu cuối cùng của tổ chức và những nội dung về chiến lược động viên nhân viên trong tổ chức công.

Mục tiêu của học phần: Sau khi hoàn thành môn học này, học viên sẽ nắm được những nội dung cơ bản:

 • Các xu hướng về quản lý công mới;
 • Các lý thuyết quản lý;
 • Nhận dạng và phân tích những nhân vật hữu quan bên ngoài (external stakeholders) và các thách thức đối với sự thành công của tổ chức.
 • Những nội dung liên quan đến xây dựng mục tiêu, đánh giá hiệu quả và quá trình ra quyết định;
 • Thiết kế cấu trúc tổ chức phù hợp và chiến lược động viên nhân viên.
 1. Nhiệm vụ của sinh viên: Đọc tài liệu và tham gia thảo luận trên lớp.
 2.  Tài liệu học tập:

Tài liệu bắt buộc:

Rainey, Hal G. 2009, Understanding and Managing Public Organization, 4th edition, John Wiley ans Sons (HR).

Tài liệu tham khảo:

Heifetz, R., (1994). Leadership without easy answer (Sự Lãnh đạo – Không có Câu Trả lời Dễ dàng)

Williams, D. (2005). The real leadership (Lãnh đạo Đích thực)

Kamarck, Elaine (2007), The End of Government As We Know It

 1.   Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

– Dự lớp:                                                   %

– Thảo luận:                                               %

– Bản thu hoạch:                                        %

– Thuyết trình:                                           %

– Báo cáo:                                                  %

– Thi giữa học phần:                                  %

– Thi kết thúc học phần:                            %

– Khác:                                                      %

 1. Thang điểm: (Theo học chế tín chỉ)


 1. Nội dung chi tiết học phần:
Ngày

(số tiết)

Nội dung giảng dạy

(tên chương, phần, phương pháp giảng dạy)

Tài liệu học tập (chương, phần) Chuẩn bị của sinh viên

(bài tập, thuyết trình, giải quyết tình huống…)

Đáp ứng mục tiêu học phần (mục 9)
Ngày thứ 1

(4 tiết)

Giới thiệu về học phần và tổ chức việc học tập.

  Tổng quan về Quản lý Công Mới

·              Môi trường thay đổi ảnh hưởng tới các tổ chức công

·              Phản ứng của các nước trên thế giới

·              Những xu hướng chủ yếu của quản lý công mới

 

§     Kamarck, Elaine (2007). “Cuộc Cách mạng trong Cai quản”, trong The End of Government As We Know It, Chapter 1, tr. 1-13, Boulder: Lynne Reinner Publishers.

§     Kettl, Donald (1997). “Cuộc cách mạng toàn cầu trong quản lý công: Các chủ đề chỉ đạo, các liên kết còn thiếu”, Journal of Policy Analysis and Management, 16:3, tr. 446-462.

 

Đọc tài liệu, tham gia thảo luận 1
Ngày thứ 2

(4 tiết)

Sự tiến hóa của các lý thuyết quản lý

·  Lý thuyết quản lý khoa học

·              Lý thuyết quản lý hành chính

·              Lý thuyết quản lý hành vi

·              Lý thuyết khoa học quản lý

·              Lý thuyết quản lý môi trường

 

§    HR Ch. 1, Ch. 2 và 3

 

Đọc tài liệu, tham gia thảo luận 2
Ngày thứ 3

(4  tiết)

Môi trường hoạt động của các tổ chức công và Quản lý các yếu tố về môi trường

·              Tổng quan về môi trường

·              Độ phức tạp và dễ biến đổi của môi trường

·              Môi trường chính trị và thể chế của các tổ chức công

·              Quản lý môi trường và các nhân vật hữu quan

 

HR Ch. 4, 5 Đọc tài liệu, tham gia thảo luận 3
Ngày thứ 4

(4 tiết)

Mục tiêu và Hiệu quả của các tổ chức

·              Mục tiêu của tổ chức

·         Hiệu quả của tổ chức

·         Các mô hình đánh giá hiệu quả của tổ chức

·         Hiệu quả trong các mạng lưới tổ chức

 

HR Ch. 6 Đọc tài liệu, tham gia thảo luận 4
Ngày thứ 5

(4 tiết)

Lãnh đạo trong khu vực công

·         Định nghĩa lãnh đạo

·         Phân biệt lãnh đạo và quản lý

·         Lãnh đạo đích thực và lãnh đạo giả tạo

 

Các thách thức chủ yếu trong lãnh đạo

·                  Heifetz, R., (1994). Sự Lãnh đạo – Không có Câu Trả lời Dễ dàng, Phần Giới thiệu; Chương 1: Những giá trị trong sự lãnh đạo; Chương 2: Lãnh đạo hay Dẫn dắt Lầm lạc.

·                  Williams, D. (2005). Lãnh đạo Đích thực, Phần Giới thiệu và Chương 1: Phân biệt giữa Lãnh đạo Đích thực và Lãnh đạo Giả tạo; Chương 2: Công việc Chẩn đoán: Xác định những Thách thức Chủ yếu.

Đọc tài liệu, tham gia thảo luận 4
Ngày thứ 6

(4  tiết)

Cấu trúc tổ chức

·              Thiết kế tổ chức

·              Các nhân tố xác định thiết kế tổ chức

·              Các dạng cấu trúc tổ chức và ưu nhược điểm

·              Các xu hướng mới trong thiết kế tổ chức

 

HR Ch. 8 Đọc tài liệu, tham gia thảo luận 5
 
Ngày thứ 7

(4  tiết)

Ra quyết định trong các tổ chức

·              Giải quyết vấn đề khác với ra quyết định

·              Các mô hình ra quyết định

·              Ra quyết định hợp lý

·              Lý thuyết hành vi về ra quyết định

 

HR Ch. 7 Đọc tài liệu, tham gia thảo luận 5
Ngày thứ 8

(4  tiết)

Ra quyết định trong các tổ chức (t.t)

·              Các mô hình ra quyết định

·              Các quá trình và phương pháp quyết định

 

HR Ch. 7 Đọc tài liệu, tham gia thảo luận 5
Ngày thứ 9

(4  tiết)

Con người trong tổ chức

·              Các chức năng quản lý nguồn nhân lực

·              Các lý thuyết động viên

 

HR Ch. 9 Đọc tài liệu, tham gia thảo luận 5
Ngày thứ 10

(4  tiết)

Con người trong tổ chức (t.t)

·              Các chiến lược động viên con người trong các tổ chức công

 

HR Ch. 10 Đọc tài liệu, tham gia thảo luận 5
Ngày thứ 11

(5  tiết)

Ôn tập Đọc tài liệu, tham gia thảo luận
Tổng  cộng:

 45 tiết

       

 

Comments are closed.