Đề cương ôn thi tuyển sinh năm 2017 – Môn Tài chính tiền tệ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ

(Chương trình ôn thi cao học năm 2017)

 

 1. Thông tin chung
 • Tổng số tín chỉ: 3 (11 buổi)
 • Điều kiện tham dự: sau khi hoàn tất các môn học:
  • Kinh tế vi mô;
  • Kinh tế vĩ mô; và
  • Nguyên lý kế toán.
 1. Giới thiệu môn học

Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản về tài chính – tiền tệ như: Lý luận cơ bản về tài chính và cấu trúc hệ thống tài chính; lý luận cơ bản về tiền tệ; khái quát những nội dung cơ bản về các khâu tài chính trong hệ thống tài chính (tài chính công, tài chính doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng và các định chế tài chính trung gian phi ngân hàng); tín dụng – lãi suất và hoạt động thị trường tài chính.

 1. Mục tiêu môn học

Kết thúc môn học này,  sinh viên có khả năng hiểu được các thông tin cơ bản về tài chính – tiền tệ; mô tả và giải thích được cơ chế vận hành của hệ thống tài chính và thị trường tài chính, sự luân chuyển các nguồn tài chính trong hệ thống tài chính; phân tích được mối quan hệ giữa tiền tệ, tín dụng, lãi suất và thị trường tài chính. Vận dụng những kiến thức học được từ môn học này, sinh viên có thể: (i) lý giải các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực tài chính – tiền tệ (như: sự lựa chọn cấu trúc tài chính, sự biến động lãi suất, quyết định phân bổ nguồn lực tài chính của các chủ thể tài chính…); (ii) làm cơ sở cho việc phân tích các vấn đề có liên quan trong những môn học khác.

 1. Đề cương tổng quát

Những nội dung tối thiểu mà sinh viên sẽ được cung cấp qua môn học này gồm:


Tổng quan về tài chính

 • Sự ra đời và phát triển của tài chính
 • Bản chất của tài chính
 • Chức năng của tài chính
 • Hệ thống tài chính

Đại cương về tiền tệ

 • Khái quát sự ra đời và phát triển
 • Bản chất và chức năng
 • Cung – cầu tiền tệ
 • Lạm phát

Tài chính công

 • Khu vực công và tài chính công
 • Ngân sách nhà nước
 • Các quỹ, các định chế tài chính nhà nước
 • Chính sách tài khóa

Tài chính doanh nghiệp

 • Bản chất và vai trò
 • Cấu trúc tài chính
 • Thu nhập và lợi nhuận
 • Hoạch định thuế

Trung gian tài chính

 • Khái niệm, đặc điểm và phân loại
 • Vai trò
 • Một số định chế trung gian tài chính tiêu biểu

Tín dụng và lãi suất

 • Khái niệm và đặc điểm tín dụng
 • Các hình thức tín dụng
 • Lãi suất

Thị trường tài chính

 • Khái niệm và cơ cấu
 • Thị trường tiền tệ
  • Thị trường vốn
  • Thị trường tài chính và hiệu quả thông tin


 1. Tài liệu tham khảo
 • Giáo trình Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ Chủ biên PGS.TS Sử Đình Thành và TS Vũ Thị Minh Hằng Chủ biên, xuất bản 2008.
 • Mishkin, F. S., 2004, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 7th Edition, Pearson Addison Wesley, Boston.
 • Những tài liệu khác về tài chính – tiền tệ.

Comments are closed.