- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Đề cương ôn thi tuyển sinh năm 2017 – Môn Tài chính tiền tệ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ

(Chương trình ôn thi cao học năm 2017)

 

  1. Thông tin chung
  1. Giới thiệu môn học

Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản về tài chính – tiền tệ như: Lý luận cơ bản về tài chính và cấu trúc hệ thống tài chính; lý luận cơ bản về tiền tệ; khái quát những nội dung cơ bản về các khâu tài chính trong hệ thống tài chính (tài chính công, tài chính doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng và các định chế tài chính trung gian phi ngân hàng); tín dụng – lãi suất và hoạt động thị trường tài chính.

  1. Mục tiêu môn học

Kết thúc môn học này,  sinh viên có khả năng hiểu được các thông tin cơ bản về tài chính – tiền tệ; mô tả và giải thích được cơ chế vận hành của hệ thống tài chính và thị trường tài chính, sự luân chuyển các nguồn tài chính trong hệ thống tài chính; phân tích được mối quan hệ giữa tiền tệ, tín dụng, lãi suất và thị trường tài chính. Vận dụng những kiến thức học được từ môn học này, sinh viên có thể: (i) lý giải các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực tài chính – tiền tệ (như: sự lựa chọn cấu trúc tài chính, sự biến động lãi suất, quyết định phân bổ nguồn lực tài chính của các chủ thể tài chính…); (ii) làm cơ sở cho việc phân tích các vấn đề có liên quan trong những môn học khác.

  1. Đề cương tổng quát

Những nội dung tối thiểu mà sinh viên sẽ được cung cấp qua môn học này gồm:


Tổng quan về tài chính

Đại cương về tiền tệ

Tài chính công

Tài chính doanh nghiệp

Trung gian tài chính

Tín dụng và lãi suất

Thị trường tài chính


  1. Tài liệu tham khảo