Đề cương ôn thi tuyển sinh năm 2017 – Môn Thống kê chuyên ngành

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI ĐẦU VÀO CAO HỌC THỐNG KÊ

 1. Tên học phần: Thống kê ứng dụng
 1. Số tiết: 30 tiết
 2. Trình độ: cho sinh viên thi đầu vào Cao học thống kê
 3. Mục tiêu của học phần:

Học xong học phần Thống Kê Ứng Dụng, sinh viên nắm được

  1. Nhận thức đầy đủ về vai trò và ý nghĩa của thống kê trong hoạt động quản trị, kinh doanh, phân tích kinh tế.
  2. Hiểu được các phương pháp thống kê căn bản
  3. Chọn lựa đúng các kỹ thuật thống kê đã nhằm áp dụng giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến số liệu thống kê trong công việc một cách phù hợp.
  4. Hiểu và ứng dụng được các kết quả của phân tích thống kê
  5. Có kỹ năng xử lý và trình bày số liệu thống kê trên các phần mềm phổ biến.
  6. Đọc thông thạo một số kết quả thống kê do các phần mềm xử lý số liệu thống kê phổ biến (như Excel, SPSS) cung cấp.

 

 1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần Thống Kê Ứng Dụng cung cấp một cách có hệ thống các phương pháp thống kê bao gồm việc thu thập dữ liệu về các hiện tượng kinh tế – kinh doanh và việc xử lý tổng hợp các dữ liệu đã thu thập thành các thông tin hữu ích làm cơ sở cho việc ra các quyết định trong quản lý kinh tế, kinh doanh và xã hội. Các phương pháp này bao gồm: thống kê mô tả, thống kê suy diễn, chỉ số, dự báo các mức độ của hiện tượng trong tương lai …

Giới thiệu với sinh viên các phần mềm làm công cụ  hỗ trợ cho các xử lý thống kê nhằm tiết kiệm thời gian, công sức và gia tăng độ chính xác của kết quả tính toán; cho sinh viên làm quen với việc đọc các kết quả thống kê được tính toán từ các công cụ này.

 

 1. Nhiệm vụ của sinh viên:

(Tham dự đầy đủ các buổi ôn tập)

 1.  Tài liệu học tập:

– (A) Chủ biên: Hà văn Sơn, Giáo trình Lý thuyết Thống kê, ứng dụng trong Quản trị và kinh tế, NXB Thống kê, 2010

– (B) Hà Văn Sơn & ctg, Bài tập Nguyên Lý Thống kê Kinh  Tế, NXB Kinh Tế Tp HCM, 2013

 

 1.   Nội dung chi tiết học phần:

 

 

 

 

Ngày

(số tiết)

Nội dung giảng dạy

(tên chương, phần, phương pháp giảng dạy)

Tài liệu đọc (chương, phần)
Ngày

(3 tiết)

Chương 1: Tổng quan về Thống kê

1.1 Thống kê là  gì

1.2 Một số khái niệm thường dùng trong Thống kê.

1.3.Khái quát quá trình nghiên cứu thống kê

1.4. Các loại thang đo

Giới thiệu phần mềm SPSS

(A)  tr 1-9

 

Ngày

(3 tiết)

Chương 2: Thu thập dữ liệu thống kê

2.1  Xác định dữ liệu cần thu thập

2.2  Phân loại dữ liệu

2.3  Các phương pháp thu thập dữ liệu ban đầu

2.4 Xây dựng kế hoạch điều tra thống kê

2.5 Sai số trong điều tra thống kê

Hướng dẫn thực hành với phần mềm Excel: tính toán cỡ mẫu

(A)  tr 11-24

 

 

GV cung cấp thêm tài liệu tham khảo

Ngày

(3 tiết)

Chương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thị

3.1 Tóm tắt dữ liệu bằng bảng tần số

3.1.1 Bảng tần số cho dữ liệu định tính

3.1.2 Bảng tần số cho dữ liệu định lượng.

3.2. Trình bày tóm tắt dữ liệu bằng biểu đồ thống kê.

Hướng dẫn thực hành với phần mềm SPSS: lập bảng và vẽ đồ thị.

(A)  tr 26-61

 

Ngày

(3 tiết)

Chương 4: Mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường

4.1. Số tuyệt đối, Số tương đối

4.2. Các đặc trưng đo lường khuynh hướng tập trung.

4.3. Các đặc trưng đo lường độ phân tán.

Thực hành: Hướng dẫn cách đọc các kết quả thống kê mô tả do SPSS cung cấp

(A)  tr 63-109

 

Ngày

(3 tiết)

Chương 5: Ước lượng

5.1. Ước lượng điểm.

5.2. Ước lượng khoảng.

5.2.1 Ước lượng khoảng trên một mẫu

5.2.2 Ước lượng khoảng trên hai mẫu

Chương 6: Kiểm định giả thuyết

6.1. Khái niệm.

6.2. Các loại giả thuyết

6.3  Kiểm định giả thuyết trên một mẫu

6.4. Kiểm định giả thuyết trên hai mẫu

Thực hành: Thực hiện kiểm định giả thuyết trên phần mềm SPSS.

Hướng dẫn cách đọc các kết quả của thủ tục ước lượng do SPSS cung cấp

(A)  tr  130-144

 

 

 

 

(A)  tr 146-172

 

Ngày

(3 tiết)

Chương 7:  Điều tra chọn mẫu

7.1.  Khái niệm điều tra chọn mẫu

7.2. Các bước của quá trình nghiên cứu mẫu

7.3. Xác định kích thước mẫu

7.4. Các phương pháp chọn mẫu thường dùng.

(A)  tr 175-198

 

GV cung cấp thêm tài liệu tham khảo

Ngày

(3 tiết)

Kiểm tra giữa kì

Chương 8: Phân  tích Phương sai

8.1. Phân tích Phương sai 1 yếu tố

8.2. Phân tích sâu trong phân tích Phương sai

 

(A)  tr 201-209

 

Ngày

(3 tiết)

Chương 9: Dãy Số thời gian (DSTG)

9.1. Định nghĩa.

9.2. Các thành phần của DSTG.

9.3. Các chỉ tiêu mô tả DSTG

9.4. Các phương pháp biểu hiện xu hướng biến động  của  hiện tượng qua DSTG.

9.5. Phân tích biến động các thành phần của hiện tượng qua thời gian

(A)  tr 292-321

 

Ngày

(3 tiết)

9.6. Các phương pháp Dự đoán trên DSTG

9.6.1 Dựa vào lượng tăng giảm tuyệt đối trung bình

9.6.2 Dựa vào tốc độ phát triển trung bình

9.6.3 Ngoại suy hàm xu thế

9.6.4 San bằng hàm mũ đơn giản

9.6.5 San bằng hàm mũ Holt

Thực hành

Hướng dẫn cách  đọc các kết quả dự báo trên dãy số thời gian do SPSS cung cấp để giải quyết các bài tập với bộ dữ liệu lớn và rút ra kết luận nhằm ra quyết định trong tình huống kinh doanh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV cung cấp file Excel mẫu

Ngày

(3 tiết)

Chương 10: Phương pháp Chỉ S.

10.1. Giới thiệu.

10.2. Chỉ số cá thể (Sinh viên tự tham khảo)

10.3. Chỉ số tổng hợp.

10.4. Vấn đề chọn quyền số của chỉ số tổng hợp (Sinh viên tự tham khảo)

10.5. Hệ thống CS

(A)  tr 327-343

 

TC 30 tiết  

Comments are closed.