Đề cương ôn thi tuyển sinh năm 2017 – Môn Tiếng Anh

 1. Giới thiệu chung:
 2. Môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh ĐÀO TẠO THẠC SĨ tại Đại học Kinh tế TP.HCM được tổ chức theo các văn bản pháp quy sau đây:

−     Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo v/v ban hành quy chế về đào tạo trình độ thạc sĩ

−     Quyết định số 2706/ QĐ- ĐHKT-SĐH ngày 07/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM v/v ban hành quy chế về đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

 1. Thí sinh tham gia dự tuyển phải có trình độ năng lực tiếng Anh (tối thiểu) ở mức tương đương cấp độ A2+ hoặc bậc 2/6 của Khung Châu Âu Chung (CEFR)
 2. Trình độ năng lực tiếng Anh của thí sinh được đánh giá qua hai kỹ năng đọc hiểu và viết bằng bài thi hình thức trắc nghiệm và tự luận.
 3. Đề cương ôn tập:

2.1 Ngữ pháp:

Theo các chủ điểm ngữ pháp sau:

 1. All Tenses and The sequence of tenses
 2. Comparison (adv, adj)
 3. Possessive, Personal and Reflexive Pronouns
 4. Articles, Quantifiers and Determiners
 5. Prepositions and prepositional phrases
 6. Infinitive and Gerund constructions
 7. Modals
 8. Word order: basic sentence pattern: S + V + others, positions of nouns, adjectives, adverbs etc. and inversions.
 9. Active voice and Passive voice
 10. Causative
 11. Reported Speech
 12. Participles
 13. Commands, requests, invitations, advice and suggestions
 14. Conjunctions
 15. Adverb Clauses: of reason, result, time, concession…
 16. Relative clauses
 17. Noun clauses
 18. Conditional Sentences
 19. Subjunctive mood
 20. Phrasal verbs.

2.2 Từ vựng

Thí sinh cần có vốn từ khoảng từ 2000 đến 2500 từ tiếng Anh. Từ vựng với các chủ đề liên quan đến văn hoá, xã hội, kinh tế, khoa học, giáo dục, môi trường. Tuy nhiên, chủ đề kinh tế – thương mại sẽ được đề cập đến nhiều hơn.

2.3 Các kỹ năng

2.3.1 Đọc hiểu

Yêu cầu thí sinh nắm vững những kỹ năng đọc hiểu cơ bản như: scanning, skimming và có thể trả lời các câu hỏi dựa trên các đoạn văn ngắn với dạng thức khác nhau như: mô tả (descriptions), tường thuật (narratives), báo cáo (reports), thông báo (notices), thư tín (letters/emails), biểu bảng (charts/ tables/ forms), bài báo (newspaper/ magazine articles) hay các quảng cáo (advertisements).

2.3.2 Viết

Nắm vững các cấu trúc câu tiếng Anh, ngữ pháp và ngữ cảnh để (i) kết nối các từ và các cụm từ thành một câu và sau đó hợp thành một đoạn văn ngắn; và (ii) diễn đạt một ý kiến, một phát biểu theo một hình thức khác (transformation) nhưng vẫn giữ nguyên ý chính.

 

 

III. Mô tả cấu trúc “Bài thi môn tiếng Anh”

Sau đây là phần giới thiệu tóm tắt cấu trúc bài thi môn tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh sau đại học tại ĐHKT TP.HCM. Phần mô tả bao gồm:

(i) Nội dung bài thi

(ii) Loại hình bài tập và mục đích đánh giá

(iii) Số câu, số mục trong từng bài tập, và

(iv) Thang điểm tối đa cho từng loại bài tập.

Thời gian làm bài là 120 phút. Bài thi gồm 60 câu hỏi với 2 phần chính: Reading (PART 1) và Writing (PART 2).

 Nội dung Mục đích đánh giá và loại hình bài tập Số câu/

mục

Thang điểm
PART 1:

READING

PART 1: Bao gồm ba phần (sections) với tổng cộng 40 câu.

Phần nàynhằm đánh giá kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thông qua khả năng sử dụng tiếng Anh của thí sinh trong đọc hiểu. Tổng số điểm của Part 1 là 60.

 

SECTION 1:

Grammar, structure, & vocabulary

 

 

 

SECTION 1 gồm 20 câu độc lập.

Trong đó có 15 câu với 15 khoảng trống (Sentence completion) và bốn phương án được đề xuất đề lựa chọn (A, B, C, D). Thí sinh cần chọn MỘT phương án phù hợp nhất với từng khoảng trống trong câu liên quan.

05 câu còn lại với 4 phương án được gạch dưới (A, B, C, D). Thí sinh chọn MỘT phương án thể hiện lỗi ngữ pháp (Error identification) trong câu liên quan.

Phần này đánh giá mức độ nắm vững kiến thức tiếng Anh bao gồm ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng.

20

 

 

 

30
SECTION 2:

Reading Comprehension

 

SECTION 2 bao gồm 02 bài đọc và 10 câu hỏi.  Chủ đề văn bản có liên quan đến vấn đề về văn hoá, xã hội, kinh tế, khoa học, giáo dục v.v… Mỗi câu hỏi đều có 4 phương án trả lời (A, B, C, D). Thí sinh lựa chọn MỘT phương án đúng cho từng câu hỏi liên quan.

Những câu hỏi đặt ra nhằm giúp thí sinh thể hiện  khả năng (i) hiểu ý chính nêu trong văn bản, (ii) nắm được thông tin chi tiết (ii) hiểu được quan hệ giữa các ý trong đoạn văn và văn bản, và (iii) hiểu được thái độ mục đích của tác giả / văn bản.

10 15
SECTION 3

Cloze

 

SECTION 3 là một đoạn văn bản gồm 10 khoảng trống đại diện cho những từ thiếu trong câu liên quan.Bài đọc này dài khoảng 150 từ trong đó có 10 từ bỏ trống. Chọn trong số 15 từ cho sẵn các từ phù hợp để điền vào chỗ trống. Để hoàn thành tốt dạng thức câu hỏi này thí sinh cần vận dụng kiến thức ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng để tìm ra phương án trả lời thích hợp cho những khoảng trống liên quan. 10 15
PART 2:

WRITING

PART 2 bao gồm hai loại hình bài tập được gọi là CONTROLLED/GUIDED WRITING, SETENCE TRANSFORMATION. Tổng số câu: 20.

Phần nàynhằm đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh để trình bày/ diễn đạt ý tưởng dưới dạng viết. Đây là bài tập đánh giá kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, đòi hỏi thí sinh phải nắm vững kiến thức về ngữ pháp, cấu trúc và từng vựng trong tiếng Anh. Tổng số điểm của Part 2 là  40

SECTION 1:

Controlled Writing

 

SECTION 1: gồm 10 nhóm các từ rời, chưa liên kết với nhau. Trong mỗi nhóm, từ được sắp xếp theo thứ tự nhất định. Thí sinh cần sử dụng ngữ cảnh gợi ý để dựng thành câu hoàn chỉnh – câu có ý nghĩa, đúng ngữ pháp và có tính đến sự liên kết văn bản. 10 20
SECTION 2:

Sentence Transformation

 

SECTION 2:gồm 10 câu hỏi. Đây là dạng thức bài tập chuyển hóa câu (sentence transformation) gồm10 câu hoàn chỉnh cho sẳn. Thí sinh viết lại các câu đó với những cách diễn đạt khác (đã được gợi ý bằng 1-2 từ) sao cho ý nghĩa các câu đó không thay đổi. 10 20
Tổng câu và điểm bài thi 60 100

 

 

 

 

Có thể tóm tắt cấu trúc bài thi như sau:

Phần/nội dung Mục đích đánh giá Số câu Thang điểm
PART 1 Kỹ năng đọc
Section1 Từ vựng và ngữ pháp (trắc nghiệm – 4 phương án) 20 30
Section 2 Đọc hiểu văn bản (trắc nghiệm – 4 phương án) 10 15
Section 3 Điền khuyết(tự luận) 10 15
PART 2 Kỹ năng viết
Section1 Viết theo gợi ý (tự luận) 10 20
Section 2 Chuyển hóa câu(tự luận) 10 20
Tổng câu và điểm bài thi 60 100
 1. Tài liệu học tập và tham khảo
 2. Tài liệu ôn thi tuyển sinh sau đại học – Môn tiếng Anh.Khoa Ngoại ngữ kinh tế (2014)
 3. Market Leader – Elementary & Pre-intermediate Business English. Tác giả: David Cotton, David Falvey & Simon Kent; NXB: Pearson Longman 2006.
 4. Understanding and using English grammar. Third edition with answer key. Tác giả: Betty Schrampfer Azar. NXB Longman (2002)
 5. Trang web Khoa Ngoại ngữ kinh tế: www.sfle.ueh.edu.vn

Comments are closed.