- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Hướng dẫn làm thủ tục nhập học các khóa Thạc sĩ Điều hành cao cấp EMBA khóa 5 và Thạc sĩ Điều hành cao cấp EMPM khóa 2