- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Thông báo v/v đối tượng ưu tiên và miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh